ALGEMENE VOORWAARDEN NV BEDUCO

1. TOEPASSINGSGEBIED
Alle commerciële transacties gesloten tussen NV Beduco met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Wasserijstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0 426 099 818, hierna “Beduco”, en de klant, hierna de “Klant”, worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing ervan uit.

2. OVERDRACHT VAN EIGENDOM
De goederen blijven eigendom van Beduco zolang zij niet betaald zijn door de Klant.

3. HOEVEELHEID
De hoeveelheden van de door Beduco afgeleverde goederen worden door middel van automatische weegtoestellen vastgesteld en gelden als aanvaard bij het verlaten van de magazijnen.
De vermelde hoeveelheden van de goederen die aan Beduco worden aangeleverd door of namens de Klant voor opslag en/of behandeling, zijn niet tegenstelbaar aan Beduco.

4. TIJDIGE AFNAME
Bij niet-tijdige afname van de goederen, zelfs bij bestellingen op afroep, behoudt Beduco het recht voor hetzij een prijsaanpassing en stockagekosten te bedingen hetzij de bestelling als geannuleerd te beschouwen.

5. KWALITEIT
De verkochte, behandelde en/of opgeslagen goederen worden geacht in goede staat te zijn afgeleverd aan de Klant of aan de door de Klant aangeduide partij tenzij, bij zichtbare gebreken, onmiddellijk bij de aflevering wordt geprotesteerd of, bij niet-zichtbare gebreken, uiterlijk de derde dag na aflevering.

6. VERVOER
Opdrachten tot het vervoeren van goederen, worden door Beduco slechts aanvaard in haar hoedanigheid van niet-verantwoordelijke tussenpersoon bij het organiseren van dergelijk vervoer. In geen geval zal Beduco enige aansprakelijkheid als vervoerder dragen.

7. VERZEKERING
De verkochte, behandelde en/of opgeslagen goederen worden geacht in goede staat te zijn afgeleverd aan de Klant of aan de door de Klant aangeduide partij tenzij, bij zichtbare gebreken, onmiddellijk bij de aflevering wordt geprotesteerd of, bij niet-zichtbare gebreken, uiterlijk de derde dag na aflevering.

8. BETALING
De facturen van Beduco zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een intrest op van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is er bovendien van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% van de niet-betaalde bedragen verschuldigd, boven alle intresten en welkdanige kosten.

De laattijdige betaling van vervallen facturen, brengt automatisch de opeisbaarheid mee van al de schuldvorderingen van Beduco op de Klant, ongeacht de aangeduide vervaldatum.

De Klant verleent aan Beduco een pandrecht en een retentierecht op alle aan Beduco toevertrouwde goederen tot zekerheid van iedere vordering van Beduco op de Klant.

9. GESCHILLEN
Het Belgisch Recht en de algemene en bijzondere voorwaarden van Beduco zijn uitsluitend van toepassing.

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Beduco.